C# Test Soruları ve Cevapları

1-Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?
A) ogrenciNo             B) OgrenciAd            
C) ogrenci_soyad       D) ogrenci sinif

2-Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?

A) string             B) slong            
C) int                    D) byte

3-8 bit işaretsiz tam sayı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) byte         B) int       C) long       D) short

4-Program boyunca sabit kalacak veriyi hangi kelime ile tanımlarız?
A) float                B) double          C) bool                        D) const

5-Aşağıdaki kullanımlardan hangisi ile önce arttırma işlemi yapılıp daha sonra atama işlemi yapılır?
A) ++a
         B) a++             
C) +a            D) a+

 6-Aşağıdaki yazımlardan hangisinin ekran çıktısı şu şekildedir?

x değeri=2 y değeri=4

A) Console.WriteLine(“X değeri = x y değeri=y”);
B) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}” + 2 + 4);
C) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);
D) Console.Write(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);

7-Bir metin ifadesini ekrana yazdırmak için hangi metod kullanılır?

A) Console.Write B) Readkey( )
C) Readln( ) D) Switch ( )

8-Metni bir alt satırdan başlayarak yazdırmak için hangi parametreyi kullanırız?

a) \br     b) \ n
C) < >        d)=!

9-Mod alma işlemini aşağıdaki karakterlerden hangisi gerçekleştirir?

A) >            B) !              C) %          D) &

10Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel operatörler arasında yer almaz.
A) ||            B) <=            C) !=        D) >

11-Ve mantıksal operatörü aşağıdakilerden hangisidir.
A) !=            B) ==         C) &         D) &&

12-(5+3)*4-6/2*3-(2*3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.

A) 33             B) 17            C) 25             D) 19

13- 4 > 2 işlemi ………. sonucunu üretir.

A)True         B)False

14-Koşul ifadelerinin karşılaştırılmasında kullanılan operatörlere ne denir?

A)İlişkisel                       B)mantıksal         
C)Döngüler                    D)Integer

15-  ..?.. operatörü ‘değil’ anlamındadır. Değeri tersine çevirir. ? yere ne gelir?

A < =          B) !            
C)= =                   D)< >

16-Aşağıdaki yerel değişken tanımlamalardan hangisi doğru yapılmıştır?

A) int16 sayi         B) metinad               
C) byte yas                D) float 12

17-Tanımlanan bir değişkene, ancak tanımlandığı blok içinde ulaşılabilir.

 A)Doğru         B)Yanlış

18- ogrNo ile OgrNO aynı hafıza bölgesini temsil eder.

 A)Doğru         B)Yanlış

 19-Birden fazla şartın olduğu durumlarda aritmetiksel operatörler kullanılır.

 A)True         B)False

 20-Aşağıdakilerden hangisi referans tipler arasında yer alır?
A) string
                         B) float 
C) double                        D) bool

21-Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi doğru kullanılmıştır?
A) a== 5 
              B) a+- 
C) a++= 2                 D) a+= 3

 22-Aşağıdaki yazımlardan hangisi doğrudur?
A) Console.WriteLine(“Boyunuz : {0} Kilonuz : {1}”, boy, kilo);
B) Console.WriteLine(“Boyunuz : boy Kilonuz : kilo”);
C) Console.WriteLine(“Boyunuz : [0] Kilonuz : [1]”, boy, kilo);
D) Console.WriteLine(“Boyunuz : {0} Kilonuz : {1} ” + boy + kilo);

23-Console.Write(“{0:C}”, 3000); komutunun ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3.000 TL        B) 3000 TL         
C) 3.000,00 TL              D) 0003 TL

24-  10 % 3 işleminin sonucu kaçtır?
A) 4               B) 1                C) 3          D) 2

25-(8/2*4)+4-10*2 işleminin sonucu kaçtır?

A) 0          B) -15           C) -4             D) 15  

26-Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?
A) <=   B) !=          C) =>           D) >=

 27-Aşağıda verilen bilgilerden hangi yanlıştır?
A) break komutu içerisinde bulunduğu case satırını sonlandırmak için kullanılır.
B) default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur.
C) Bir Switch -Case yapısında birden fazla aynı değere sahip Case ifadesi olabilir.
D) Akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü kullanılır.

 28-if(sayi1>0) || (sayi1<5) ifadesindeki koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 büyüktür 5’ten.
B) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 küçüktür 5’ten.
C) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 büyüktür 5’ten.
D) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 küçüktür 5’ten.

29-Case bloğunu sonlandırmak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) break                     B) default                     
C) goto                       D) return

 30-Aşağıda verilen for döngüsü tanımlamalarından hangisinde döngü sonsuz bir döngüye girer?
A) for(int i=0; i<100; i++)
B) for(int i=0; i<100; i–)
C) for(int i=100; i>0; i–)
D) for(int i=0; i<=100; i=i+5)

31-Aşağıdakilerden hangisi bir döngü deyimi değildir?
A) IF…..ELSE                   B)FOR
C) FOREACH                   D) DO…WHILE

32-Aşağıda for döngüsü ile ilgili verilen kullanımlardan hangisi yanlıştır?
A) for(i=0; i<100; i=i+5)
B) for(i=0, j=100; i<j; i++, j–)
C) for(;;)
D) for(i=”A”;i<”Z”;i++)

 33-İç-içe döngüler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) İç-içe en fazla 2 adet döngü kullanabiliriz.
B) Bir if koşulu içerisinde do-while döngüsü kullanamayız.
C) İç-içe kullanacağımız döngü sayılarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.
D) Hem do-while hem de while döngüsünü iç-içe kullanamayız.

34-Aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi belirtilen bir komut satırına dallanma için kullanılır?
A) continue                  B) goto 
C) break                      D) return

35-Dallanma komutlarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir.
B) Dallanma işlemi bir programda yalnızca geriye dönük yapılabilir.
C) Dallanma işlemi bir programda hem ileri hem de geriye dönük yapılabilir.
D) Dallanma komutlarıyla ile bir döngünün içerisine atlama işlemi yapılabilir.

36-Tek boyutlu dizilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Diziler, aynı tipteki değişkenleri tek bir adla saklayabildiğimiz veri yapılarıdır.
B) Diziler tanımlanırken kapasiteleri belirlenmelidir.
C) Programın akışı esnasında dizilerin kapasiteleri değiştirilebilir.
D) Programın akışı esnasında dizilerin türleri değiştirilemez.

 37-Dizilerin kapasiteleri tanımlanırken kullanılan karakterler aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) { }          B) [ ]               
C) ( )           D) <>

38-int[] dizi=new int[10] şeklinde tanımlanan bir dizi için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Dizinin son elemanı 10.indekse sahiptir.
B) Dizinin ilk elemanı 0.indekse sahiptir.
C) Dizinin son elemanı 9.indekse sahiptir.
D) Dizi maksimum 10 eleman barındırabilir.

39- Aşağıda verilen dizilerle ilgili metotlardan hangisi dizi içerisindeki elemanları silmeye yarar?
A)IndexOf                   B)Reverse                  
C) Sort                       D) Clear

40-Dinamik diziler (ArrayList) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değiştirilebilirler.
B) Count özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir.
C) Capacity özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir.
D) Dinamik diziler içerisinde farklı türlerde veri depolayabiliriz.

41-İki metinsel ifadeyi karşılaştırmaya yaran metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Compare( )          B) Concat( )   
C) Copy( )        D) Format( )

42-Metinsel ifadenin içerisinde başka bir ifadeyi aramak için kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Concat( )           B) Substring( )        
C) Contains( )          D) CopyTo( )

 43-Rakamlardan oluşan metinsel bir ifadeyi belirli bir formda yazmak için kullanılan metinsel metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Insert( )         B) Concat( )           C) IndexOf( )        D) Format( )

 44-Aşağıdakilerden hangisi trigonometrik işlemler için kullanılan bir metottur?
A) Sign( )               B) Pow( )        
C) Sin( )                 D) BigMul( )

45-Aşağıdakilerden hangisi bir sayının karekökünü almak için kullanılan bir metottur?
A) Sqrt( )      B) Cos( )      
C) Atan( )      D) Sign( )

46-Aşağıdakilerden hangisi ondalıklı bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan bir metottur?
A) Round( )                    B) Abs( )
C) Tan( )                       D) BigMul( )

47-Aşağıdakilerden bugünün tarihini ve saatini veren özelliktir?
A) DateTime.Today          B) DateTime.Now
C) DateTime.MaxValue   D) DateTime.MinValue

 48-Aşağıdakilerden hangisi iki tarih arasındaki farkı bulmaya yarayan metottur?
A) Parse       B) Subtract     
C) AddDays       D) AddYears

 49-Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüş değerinin türü int türündedir?
A) DateTime.Date             
B) DateTime.DayOfWeek
C) DateTime.TimeOfDay 
D) DateTime.Day

51-Bir fonksiyonun kendisini çağırana veri göndermesi hangi deyim ile gerçekleşir?

a) return      b) break
c) continue    d) else

52-Aşağıdakilerden hangisi bir karşılaştırma deyimidir?

a) break    b) if
c) for      d) while   

53-Switch-case yapısında case bloğunu sonlandırmak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) break     b) default
c) goto      d) continue 

54-Rastgele sayı üretmek için hangi fonksiyon kullanılır?

a) rand              b) random  
c) sqrt                           d) pow

55-Aşağıdakilerden hangisi açıklama cümlesi yapmak için kullanılan karakterdir?

a) %   b) \n   
c ) &   d)  //

 56-Aşağıdaki programda y değişkeninin değeri ne olur?

y= 9;
if (y = = 8)
y++;
else y=y+2;

a) 12    b) 13
c) 10    d) 11  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir