Akitli-Akitsiz Tapu İşlemleri Modül Kitabı

Akitli-Akitsiz Tapu İşlemleri Modül Kitabı

Akitli-Akitsiz Tapu İşlemleri Modül Kitabı

Modül Adı Durum
Akit ve Miras Yoluyla Mülkiyet Nakli Hazır / İndir
İrtifak Hakları Hazır / İndir
İsteğe Bağlı Mülkiyet Nakli Hazır / İndir
Kat Mülkiyeti Hazır / İndir
Mülkiyet Şerhi Hazır / İndir
Paylaşım Yoluyla Mülkiyet Nakli Hazır / İndir
Rehin Ve Terkin Hazır / İndir
Resmi Senet-tescil İstem Belgesi Hazır / İndir
Teknik Nitelikli Tapu İşlemleri Hazır / İndir

Bu derste öğrenciye; resmî senet – tescil istem belgesi düzenleme, rehin ve terkin işlemleri, teknik tapu işlemleri, mülkiyeti nakleden işlemleri, mülkiyet ile ilgili şerh işlemleri, kat mülkiyeti ile ilgili işlemleri, irtifak hakkı işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 8

Kazanım 1: Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre resmî senet-tescil istem belgesi düzenler.
Modül Adı: Resmî Senet-Tescil İstem Belgesi Modülün Süresi: 40/16 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak resmî senet düzenler.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tescil istem belgesi düzenler.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak resmî belgeyi arşivler.

Kazanım 2: Tapu Sicil Tüzüğü, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu’na uygun olarak rehin ve terkin işlemleri yapar.
Modül Adı: Rehin ve Terkin Modülün Süresi: 40/32 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
– Tapu Sicil Tüzüğü, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu’na uygun olarak ipotek belgesi düzenler.
– Tapu Sicil Tüzüğü, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu’na uygun olarak ticari işletme rehin işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu’na uygun olarak ipotek terkini işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak intifa terkini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak muhdesatın devri ve terkinini yapar.
– Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak kat mülkiyeti ve kat irtifakı terkini yapar.

Kazanım 3: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak teknik nitelikli tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Teknik Nitelikli Tapu İşlemleri Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak yola terk işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak yoldan ihdas işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak birleştirme işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak ayırma işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak bağımsız bölümlerin ayırma ve birleştirmesini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak cins değişikliği işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Kadastro Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak teknik hataların (yüz ölçümü) düzeltme işlemini yapar.

Kazanım 4: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak mülkiyeti isteğe bağlı olarak nakleden işlemleri yapar.
Modül Adı: İsteğe Bağlı Mülkiyet Nakli Modülün Süresi: 40/24 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak satış işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak bağış işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak trampa işlemi yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak taksim işlemi yapar.

Kazanım 5: Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak mülkiyeti akit ve miras yoluyla nakleden işlemleri yapar.
Modül Adı: Akit ve Miras Yoluyla Mülkiyet Nakli Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak ölünceye kadar bakma akdi işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak ölünceye kadar gelir sözleşmesi işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak mirasın intikali işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak miras payının temliki işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak vasiyetin tenfizi işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak kat karşılığı temliki işlemini yapar.

Kazanım 6: Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak mülkiyeti paylaşım yoluyla nakleden işlemleri yapar.
Modül Adı: Paylaşım Yoluyla Mülkiyet Nakli Modülün Süresi: 80/48 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak kooperatif üyelerine tahsis işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak izale-i şuyu satışının tescil işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak cebri satışların tescil işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak mahkeme kararının tescil işlemini yapar.
– Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak idareler arasında taşınmaz mal devri işlemini yapar.
– Kamulaştırma Kanunu ve Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak kamulaştırma işlemini yapar.

Kazanım 7: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun tasarrufu kısıtlayıcı veya yasaklayıcı şerhlerle ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: Tasarrufu Kısıtlayıcı veya Yasaklayıcı Şerhler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Kamulaştırma Kanunu ve Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak kira şerhini yazar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun satış, bağış vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı şerhini Tapu Kütüğü ‘ne dikkat ederek yazar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun vefa (gerialım), sözleşmeden doğan şufa (önalım), iştira (alım) hakkı şerhlerini Tapu Kütüğü ‘ne dikkat ederek yazar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak aile konutu şerhini yazar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak geçici tescil şerhini (muvakkat şerh) yazar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak Tapu Sicil Tüzüğü’nde belirtilen diğer şerhleri yazar.

Kazanım 8: Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak kat mülkiyetine ilişkin işlemleri yapar.
Modül Adı: Kat Mülkiyeti Modülün Süresi: 40/32 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak kat mülkiyeti tesisi yapar.
– Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak kat irtifakı işlemi yapar.
– Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak kat ilavesi ve arsa payı değişikliği işlemini yapar.
– Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak devre mülk işlemini yapar.

Kazanım 9: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun irtifak hakkı işlemlerini yapar.
Modül Adı: İrtifak Hakları Modülün Süresi: 40/28 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak oturma hakkı (sükna) işlemini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak geçit hakkı işlemini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak kaynak hakkı işlemini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak üst (inşaat) hakkı işlemini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak diğer irtifak hakkı işlemini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak gayrimenkul mükellefiyeti işlemini yapar.
– Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak intifa hakkı işlemini yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz